Bridging Visa C จะเดินทางออกนอกประเทศ

Bridging Visa C จะเดินทางออกนอกประเทศ

หนูหริ่ง: “พี่คะ หนูถือ Bridging Visa C หรือมีเรื่องด่วน เรื่องฉุกเฉิน หนูสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้มั้ยคะ”

P’ J: “Bridging Visa C ไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้นะครับ ถ้าอยากจะออกก็ออกไปได้ แต่กลับเข้ามาไม่ได้”

Bridging Visa C มีเอาไว้สำหรับคนวีซ่าขาดจ๊ะ
กลับไปได้ กลับไปแล้ว กลับไปเลย
ฉุกเฉินหรือไม่ฉุกเฉิน อิมมิเกรชั่นไม่ได้สนใจตรงจุดนั้นจ๊ะ

อิมมเกรชั่นใจร้ายหรือเปล่า เราไม่รู้ เราไม่ขอออกความคิดเห็นตรงจุดนั้น แต่ก็เอาเป็นว่า ทุกวีซ่ามันมี condition อะไรของมันเสมอ

Leave a Reply