Sponsored Parent (Temporary) visa; subclass 870

Sponsored Parent (Temporary) visa; subclass 870

Sponsored Parent (Temporary) visa; subclass 870 ຈະເລີ່ມນຳກັບມາໃຫ້ສະໝັກໄດ້ແລ້ວ ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 17/04/2019

Sponsored Parent (Temporary) visa; subclass 870 ເປັນວີຊ່າທີ່ລູກໆສາມາດສະປອນເຊີ້ (Sponsor) ພໍ່ ຫຼື ແມ່ ໃຫ້ມາຢູ່ນີ້ໄດ້ຊົ່ວຄາວ

– 3 ປີ (ຄ່າສະໝັກ $5,000) ຫຼື

– 5 ປີ (ຄ່າສະໝັກ $10,000)

ບໍ່ຕ້ອງເຂົ້າອອກທຸກໆ 3 ເດືອນ

ຢູ່ຍາວໄດ້ເລີຍ 3 ປີ ຫຼື 5 ປີ

ລູກຈະຕ້ອງເປັນ PR, citizen ຫຼື eligible New Zealand citizen ເທົ່ານັ້ນ

ລູກຈະຕ້ອງອາຍຸ 18 ປີ ຂື້ນໄປ

ລູກຈະຕ້ອງມີລາຍໄດ້ທີ່ໝັ້ນຄົງ (ເຮົາຈະແຈ້ງໂຕເລກໃຫ້ຮູ້ພາຍຫຼັງ)

Sponsorship; $420

Sponsored Parent (Temporary) visa; subclass 870 ເປັນວີຊ່າຊົ່ວຄາວ ບໍ່ແມ່ນວີຊ່າຖາວອນ PR 

ລູກໆຕ້ອງຍື່ນເລື່ອງເພື່ອຂໍເປັນສະປອນເຊີ້ (Sponsor) ກ່ອນ (ສາມາດຍື່ນໄດ້ຈາກວັນທີ 17/04/2019)

ຫຼັງຈາກທີ່ໜັງສືຜ່ານແລ້ວ

ພໍ່ ຫຼື ແມ່ ຈື່ງຈະສາມາດສະໝັກໄດ້ (ຄາດວ່າຈະເລີ່ມວັນທີ 01/07/2019)

ປີໜື່ງຈະມີໂຄຕ້າ 15,000 ຄົນເທົ່ານັ້ນ 

ພວກເຮົາຈື່ງແຈ້ງມາໃຫ້ທ່ານຊາບ…

Leave a Reply