Work reference

Work reference

ตัวอย่าง work reference หรือจดหมายผ่านงาน:
– Chef
– Cook
– Restaurant Manager
– Massage Therapist

work reference จะต้องมีวันที่เราเริ่มงาน

และวันที่ออกจากงาน (หรือยังทำอยู่ปัจจุบัน)

work reference จะต้องมี job description ด้วย ว่าหน้าที่เราทำอะไรบ้าง

work reference ของประเทศออสเตรเลียไม่ต้องบอกค่าแรงหรือรายได้นะครับ

ไม่ต้องเหมือนของเราเป๊ะ แต่ก็สามารถเอาไปเป็น guildelines ได้นะครับ

Leave a Reply