Subclass 186, subclass 187 Nomination

Subclass 186, subclass 187 Nomination

Subclass 186 ENS
Subclass 187 RSMS
ทันทีที่ stage 1 nomination ผ่าน
ทางร้านก็ไม่ต้องรักษายอดขาย ไม่ต้องเดินบัญชีอะไรอีกต่อไป

เพราะ stage 2 จะเรื่องคุณสมบัติของคนสมัครล้วน ๆ

ไม่นะไม่ เราไม่ได้ชี้โพรงให้กระรอก

Leave a Reply